برخی سکوت ها از پاسخ دادن رساترند . [امام علی علیه السلام]